Informatie voor verwijzers

Beste collega’s,                                                                                Logo met tekst eronder

Inmiddels bereiken de eerste cliënten met COVID-19 de eerste lijn. De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties voor het dagelijks handelen. Met deze brief willen wij u laten weten hoe wij deze doelgroep kunnen ondersteunen in hun herstel. Dit lichten we graag toe aan de hand van onderstaande (mogelijke) gevolgen van het COVID-19 virus.

Longproblematiek en vermoeidheid
Een deel van de corona patiënten zal blijvende longschade overhouden. Ergotherapie traint een adequate ademhalingstechniek bij de uitvoer van belastende dagelijkse activiteiten en adviseert over ademhalingsondersteunende houdingen. Ook het optimaliseren van een balans tussen belasting-belastbaarheid is onderdeel van de behandeling. Mobiliteit kan bevorderd worden door inzet van ondersteunende hulpmiddelen of voorzieningen.

Cognitie
Cliënten kunnen cognitieve problemen zoals bijvoorbeeld verminderde aandacht of geheugen, ervaren ten gevolge van COVID-19 waarbij de ernst varieert. Milde cognitieve zijn weinig zichtbaar en worden daardoor vaak onderschat terwijl ze we de kwaliteit van leven, dagelijks handelen en de mogelijkheid om terug te keren naar werk, beïnvloeden. De ergotherapeut brengt cognitieve mogelijkheden en beperkingen in kaart en leert de cliënt de mogelijkheden bewust in te zetten bij complexe handelingen, zonodig met toepassing van compensatiestrategieën.

Handfunctie
IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness. Krachtverlies in de handen kan de zelfredzaamheid belemmeren. De ergotherapeut traint de handfunctie binnen (opbouw van) dagelijkse activiteiten en functietraining. Zo nodig adviseren wij ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het handelen.

Werkhervatting
Er kan een discrepantie zijn tussen de belastingeisen die het werk vraagt en de belastbaarheid van de cliënt. Uitvoeren van arbeid is belangrijk voor de financiële zekerheid van een cliënt, maar ook voor zelfwaardering, sociale binding en zingeving. Ergotherapeutische adviezen laten het werk aansluiten aan de belastbaarheid van de cliënt. Bijvoorbeeld door de taken gedoseerd op te bouwen of aan te passen. Daarnaast informeren wij de cliënt over wet- en regelgeving en ondersteunen wij bij de communicatie richting betrokken instanties als het UWV.

Mantelzorgers
Ook voor hen kan de periode dat hun naaste ziek is geweest, een erg onzekere en stressvolle ervaring zijn. Ergotherapie praktijk Denise Niesten ondersteunt hen door voorlichting te geven over COVID-19/PICS(-F) en herstelverwachting. Maar ook advies en training van vaardigheden voor de verzorging en begeleiding van de cliënt is van belang. Tot slot stimuleren en begeleiden we de mantelzorger in het behoud van balans tussen belasting en belastbaarheid, behoud van eigen activiteiten en voldoende ontspanning.

Uit onderzoek is gebleken dat interprofessionele samenwerking voor de behandeling van COVID-19 patiënten essentieel is voor een optimaal herstel, ieder vanuit zijn eigen expertise. Laten we samen optrekken!

 

Met vriendelijke groeten Ergotherapie Praktijk Denise Niesten

Met dank aan de ergotherapeuten van ‘JIPA praktijk voor ergotherapie’